Polityka prywatności

Polityka prywatności INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Novadent Gabinet Stomatologiczny Łukasz Olejarka, którą reprezentuje Łukasz Olejarka , 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 3) Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawcom świadczącym usługi na rzecz Novadent Gabinet Stomatologiczny Łukasz Olejarka takim jak np.: firmy księgowe, informatyczne, doradcze, laboratoria, 4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 5) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 6) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej, 8) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem sytuacji kiedy podmiot za granicą świadczy usługi kontynuacji leczenia.